Dyddiadau Pwysig

17/11/17 - Diwrnod HMS

Trydar / Twitter

Safon Uwch:

Rwy’n falch iawn i gyhoeddi bod perfformiad myfyrwyr Bl 13 eleni wedi bod gyda’r gorau yn hanes yr Ysgol ac yn uwch na’r flwyddyn flaenorol ar bron bob mesur. Mae’r mwyafrif o’r myfyrwyr wedi eu derbyn i’r Prifysgol o’u dewis, a’r mwyafrif o rheiny yn Brifysgolion Grwp Russell.

Llongyfarchiadau arbennig i’r disgyblion canlynol ar ennill 4 cymhwyster yr un ar y graddau uchaf; Megan-Alicia Edwards, Miriam Davies, Jac Edwards, Jac Williams, Mared Browning, Ffion Clarke, Rhys Lynch, Dylan Jones, Cameron Symonds, Rhys Powell a Llew Evans.

Llongyfarchiadau mawr i’r holl fyfyrwyr am eu hymroddiad a’u gwaith diwyd dros ddwy flynedd a fu’n sylfaen i’r llwyddiant hyn.

Mae’r canlyniadau isod yn cynnwys graddau y Fagloriaeth a chymwysterau Galwedigaethol (BTEC), mae’r ffigurau sydd o fewn y cromfachau yn cynnwys data arholiadau Safon Uwch yn unig:

% A* - A: 43% (35%)
%A* - B: 71% %A* - C: 91% (87%)
%A* - E: 100%
%A*: 16%
%A: 28%

Rhyddhawyd data Safon Uwch cymharol yr wythnos hon gan swyddogion Awdurdod Caerdydd sydd yn tystio mae Plasmawr sydd wedi sgorio uchaf o’r holl ysgolion yng Nghaerdydd am graddau A* - A (35%) am gymhwysterau Safon Uwch yn unig ac yn ail agos am raddau A* - C (87%). Mae’n anhygoel meddwl ein bod yn parhau ar frig cymhariaethau graddau Safon Uwch holl ysgolion dinas Caerdydd am y 4ydd flwyddyn yn olynol!

Mae’n diolch yn fawr i’r holl staff sydd wedi paratoi, cynllunio, addysgu ac asesu’r myfyrwyr trwy eu cyrsiau Safon Uwch, BTEC a’r Fagloriaeth ac sydd wedi cyfrannu’n aruthrol at lwyddiant y myfyrwyr.

TGAU:

Llongyfarchiadau mawr i ddisgyblion Blwyddyn 11 sydd wedi perfformio’n rhagorol yn eu harholiadau TGAU eleni. Mae’r perfformiad yn cymharu’n ffafriol iawn â pherfformiad gwych haf 2015 ac sydd yn berfformiad gyda’r gorau yn hanes yr ysgol.

L1 (% 5 A* - G): 99.4%
L2 (% 5 A* - C): 85.6%
L2+ (% 5 A* - C gan gynnwys Iaith a Maths): 73.8%

Perfformiad Mathemateg, Gwyddoniaeth a Saesneg dros 80% A* - C.

Diolch i’r holl staff sydd wedi gweithio’n ddi-flino i roi pob cyfle i’r disgyblion lwyddo yn eu arholiadau TGAU.

Mae gan bob unigolyn stori, ac er nad ydym am fanylu’n ormodol, hoffwn longyfarch y 5 disgybl isod am ennill 10 neu fwy cymwhyster gradd A*. Hoffwn hefyd nodi bod y 5 disgybl yn wreiddiol o 5 ysgol gynradd gwahanol.
Amy Lloyd Evans
Megan Mead
Heledd Roberts
Nia Walsh
George Watts

Teg yw hefyd llongyfarch y 9.3% o’r garfan a enillodd 12 neu fwy o raddau A* ac A, ac i’r 17% o ddisgyblion ennillodd 10 neu fwy o raddau A* ac A

 

-
John Hayes
Pennaeth

Dyddiadau Tymor

Tymor yr Hydref 2017-18:
Llun Medi 4 - Gwener Rhagfyr 22
Hanner Tymor:- 30/10/17 - 03/11/17

Tymor y Gwanwyn 2017-18:
Llun Ionawr 8 - Iau Mawrth 29
Hanner Tymor:- 19/02/18 - 23/02/18

Tymor yr Haf 2017-18:
Llun Ebrill 16 - Mawrth Gorffenaf 24
Hanner Tymor:- 28/05/18 - 01/06/18

Dyddiadau Tymor Cyngor Caerdydd

Ysgol Plasmawr
Heol Pentrebaen
Y Tyllgoed
Caerdydd
CF5 3PZ

Ffôn : 02920 405 499
Ffacs : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top