Swydd Athro / Athrawes Mathemateg a / neu Wyddoniaeth llawn amser ar gytundeb dros dro (Medi 1af, 2017 hyd at Awst 31, 2018). Mae’n swydd addas ar gyfer Athro Newydd Gymhwyso (ANG) neu athro ysgol gynradd sydd â phrofiad o addysgu blynyddoedd 5 a 6.

Swydd llawn amser ar gytundeb dros dro yw hwn (Medi 1af, 2017 hyd at Awst 31ain, 2018) ac edrychir am athro graddedig gydag arbenigedd mewn addysgu Mathemateg neu Wyddoniaeth. Mae’r gallu i addysgu Mathemateg a Gwyddoniaeth i gyfnodau allweddol 3 a 4 yn ddelfrydol.

Mae yna elfen o hyblygrwydd yn bosib o ran y swydd wrth i ni sicrhau ein bod yn penodi’r ymgeisydd mwyaf addas i’r ysgol. Mae’r swydd yn ddelfrydol ar gyfer Athro Newydd Gymhwyso sydd yn edrych am ysgol lwyddiannus a chefnogol i gwblhau’r flwyddyn gyntaf o addysgu neu athro gyda phrofiad o addysgu yn y sector cynradd. Fe fyddai’r gallu i bontio rhwng y sector cynradd â’r uwchradd yn ddelfrydol gyda’r mwyafrif o’r addysgu yn digwydd yng nghyfnod allweddol 3.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno gydag adrannau Mathemateg a Gwyddoniaeth profiadol, brwdfrydig, cefnogol a llwyddiannus sydd hefyd yn cyfrannu’n fawr at weithgareddau allgyrsiol yr ysgol. Mae disgyblion yr Ysgol yn cyrraedd safonau uchel yn y pynciau. Canlyniad TGAU yr adran Fathemateg yn Haf 2016 oedd 81% A* - C, a chanlyniad % A* - C yr adran Wyddoniaeth yn 2016 oedd 83.0%. Mae nifer sylweddol o ddisgyblion yn dilyn cyrsiau L3 yn Mathemateg a Gwyddoniaeth.

Os ydych yn edrych am ysgol fydd yn eich cefnogi yn eich blwyddyn gyntaf o addysgu neu sy’n awyddus i hyrwyddo’r agenda bontio rhwng y cynradd a’r uwchradd, dyma’r cyfle delfrydol i chi.

Telir cyflog ar y Brif Raddfa Gyflog M1-M6.

Swydd Ddisgrifiad Ffurflen Gais

Dylid anfon ffurflen gais a llythyr yn cefnogi eich cais at y Pennaeth erbyn dydd Gwener, Mehefin 9fed, 2017.

Bydd cais yn cael ei wneud i ddatgelu cofnod troseddol yr ymgeisydd y cynigir y swydd hon iddo/iddi.

Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu â’r Pennaeth, Mr John Hayes.

*This is an advert for a Welsh medium teacher of Mathematics and / or Science at a Welsh medium comprehensive school in Cardiff, Wales and is ideal for an NQT or a teacher with primary sector experience.

Cyflog Graddfa 3 SCP 11-16 (£15,917-£17,139 pro rata)
Mae Ysgol Plasmawr yn awyddus i benodi Cynorthwy-ydd Addysgu brwdfrydig ac egnïol i ymuno â'r Tîm Cynnal Dysgu. Rydym yn ysgol gyfun 11-18 oed sydd â gweledigaeth glir am gynhwysiant er mwyn galluogi pob disgybl i lwyddo. Cefnogir ystod eang o anghenion dysgu yn y brif ffrwd, yn ogystal ag anghenion emosiynol, ymddygiadol a chymdeithasol ac awtistiaeth. Mae’r ysgol yn gwbl ymroddedig i gefnogi pobl ifanc i aros yn yr ysgol ac i gyflawni eu potensial mewn addysg.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno â thîm profiadol o staff ymroddgar a brwdfrydig dan arweiniad y Cydlynydd Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus rinweddau hanfodol i’r swydd, gan gynnwys dycnwch, amynedd, blaengaredd, creadigrwydd meddwl, hiwmor a’r gallu i weithio’n dda fel aelod o dîm. Disgwylir i ddeiliad y swydd hon i gefnogi disgyblion o fewn dosbarthiadau’r brif ffrwd a hefyd i weithio’n achlysurol yn yr Ardal Cynnal Dysgu gyda disgyblion sydd ag anawsterau amrywiol, gan gynnwys rhai mwy heriol eu hymddygiad sydd angen mewnbwn 1:1 neu mewn grŵp bach.

Mae hon yn swydd a fydd yn cynnig boddhad proffesiynol uchel ac yn rhoi profiad defnyddiol i unigolyn sydd eisiau datblygu gyrfa o fewn y gweithlu addysg. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus lefel uchel o gefnogaeth cydweithwyr o fewn y Tîm Cynnal Dysgu, a phob cyfle i ddilyn trywydd diddordeb penodol o fewn y swydd.

Swydd Disgrifiad
Ffurflen Gais
Dyddiad cau: 12 Mehefin 2017 @ 12pm

Cynhelir cyfweliadau ar ddydd Mercher 14 Mehefin 2017
Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu gyda Mrs Ruth Davies 029 20 573938 neu drwy e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiadau blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer y swydd at y Pennaeth Mr John Hayes drwy e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

*This is an advert for a Welsh medium teaching assistant at Ysgol Plasmawr.

Term Dates

Autumn Term 2016-17:
Tuesday Sep 1st - Friday Dec 16th
Half Term:- 24/10/16 - 28/10/16

Tymor y Gwanwyn 2016-17:
Tuesday Jan 3rd - Friday Apr 7th
Half Term:- 20/02/17 - 24/02/17

Tymor yr Haf 2016-17:
Monday Apr 24th - Friday July 21st
Half Term:- 29/05/17 - 02/06/17

Cardiff Council School Term Dates

Go to top