Dyma rhestr o'r swyddi ar gael ar hyn o bryd yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr:

Cytundeb llawn amser, 12 mis yn y lle cyntaf
(cyfnod mamolaeth)

Dyddiad dechrau: Medi’r 1af, 2017

Disgrifiad Swydd

Mae Ysgol Plasmawr yn frwd i benodi athro graddedig gydag arbenigedd yn y Gymraeg ar gytundeb llawn amser yn sgil cyfnod mamolaeth o fewn yr adran. Cytundeb 12 mis fydd hwn yn y lle cyntaf ac adolygir y cytundeb yn ystod y flwyddyn.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn ymuno gydag adran Gymraeg flaengar a phrofiadol.

Edrychir am ymgeisydd medrus a brwdfrydig all gyfrannu at ddatblygiad pellach yr adran hon. Bydd hefyd yn rhannu gweledigaeth gynhwysol yr ysgol wrth ymroi i gynnig profiadau eang yn y dosbarth a thu hwnt.

Mae’r Adran Gymraeg yn un lwyddiannus a chwaraea ei haelodau ran flaenllaw wrth ddatblygu sgiliau Llythrennedd disgyblion yn ogystal â chynnig amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol.

Telir cyflog ar y Brif Raddfa Gyflog M1- M6.

Dylid anfon ffurflen gais a llythyr yn cefnogi eich cais at y Pennaeth erbyn dydd Iau, Chwefror 16eg, 2017. Ein bwriad yw cynnal cyfweliadau yn ystod yr wythnos Chwefror 27ain – Mawrth 3ydd, 2017.

Mae Ysgol Plasmawr yn frwd i benodi Anogwr Dysgu i weithio o fewn Tîm Cynnydd Cyfnod Allweddol 3.  Edrychir am ymgeisydd cymwys i gydweithio’n agos gyda’r timau cynnydd wrth ddatblygu strategaethau codi safonau o fewn CA3.  Bydd angen i’r ymgeisydd llwyddiannus fedru arddangos gweledigaeth glir o’r modd y gall y swydd gyfrannu at ddatblygu medrau llythrennedd a rhifedd disgyblion a chyfrannu at ymyraethau sydd yn taclo agenda tlodi plant yr Ysgol.

Bydd yr Anogwr Dysgu yn cynnig cymorth, arweiniad a chefnogaeth mentora i griw penodol o ddysgwyr.  Hanfod y swydd yw magu perthynas iach ac agored gyda’r dysgwyr, a chynnig cyngor ac arweiniad diduedd bydd yn caniatáu iddynt wneud cynnydd a datblygu sgiliau dysgu annibynnol. Bydd yr Anogwr yn gweithio’n agos gydag aelodau’r gymuned Ysgol gan gynnwys Arweinwyr Cynnydd a thimau cynnydd CA3, y Swyddog Presenoldeb, partneriaid addysg yr Ysgol ac asiantaethau arall perthnasol.  

Edrychir am ymgeisydd egniol, brwdfrydig ac uchelgeisiol fydd yn medru cyfrannu’n fawr at arwain datblygiad pellach ym maes codi safonau’r Ysgol dros y blynyddoedd nesaf ac a fydd yn rhannu gweledigaeth gynhwysol yr ysgol.  

Dyma swydd sydd yn cynnig her ac yn gyfle i ddeiliad y swydd ddatblygu yn broffesiynol o fewn yr Ysgol.

Telir cyflog ar raddfa 4, pwynt 16 – 21 (£17,169 - £19,939 pro rata)  yn unol â chasgliadau’r broses gwerthuso swyddi'r Awdurdod Lleol.

Swydd Ddisgrifiad

Dylid anfon ffurflen gais a llythyr sy’n amlinellu eich profiadau blaenorol a’ch cymwysterau ar gyfer  y swydd i’r Pennaeth drwy e-bost This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Dyddiad cau ar gyfer llythyron cais:   12pm Dydd Gwener, 10fed o Chwefror

Am wybodaeth bellach am y swydd hon dylid cysylltu â’r Pennaeth, Mr John Hayes.

 

Ysgol Plasmawr
Pentrebane Road
Fairwater
Cardiff
CF5 3PZ

Phone : 02920 405 499
Fax : 02920 405 496
post@ysgolplasmawr.cymru

Go to top